Закони и Наредби ПРАВНИ НОРМИ И РАЗПОРЕДБИ

НАРЕДБА №7

За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване

Виж цялата наредба

НАРЕДБА № РД-07/8

За минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Виж цялата наредба

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи.

Виж цялата наредба

НАРЕДБА № 8121З-647/2014 г.

За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Виж цялата наредба