ДОСТАВКАТА СЕ ИЗВЪРШВА ФРАНКО ПОСОЧЕН СКЛАД НА КЛИЕНТА
С ТРАНСПОРТ И ЗА СМЕТКА НА "ВИКОНТ-Б" ООД

Услуги

  • Сервизно обслужване на пожарогасители

  • ВИКОНТ-Б” ООД притежава Разрешително № 169/2012 год. да извършва сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, в съответствие с БДС ISO 11602-2:2000, издадено от ГД ПБЗН – София. "ВИКОНТ-Б " ООД прилага изискванията на БДС EN 3:2000, БДС ISO 11602-2:2003 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции. Фирмата ни разполага с квалифициран персонал, преминал задължителен курс на обучение във Факултет „ПБЗН” към МВР. . Фирма "ВИКОНТ-Б" ООД дава едногодишна гаранция за извършеното техническо обслужване. Всички пожарогасители, преминали техническо обслужване в нашия сервиз се маркират със стикера на "Виконт-Б" ООД, указващ месеца и годината през която е извършена съответната услуга и срока на последващото техн. обслужване. Гаранционният срок е валиден само при спазване указанията на завода - производител за правилна експлоатация и съхранение на пожарното съоръжение.

  • Изготвяне на схеми и планове за евакуация, документация за пожарна и аварийна безопасност

  • „ВИКОНТ-Б ООД притежава Разрешително № ПД-6/2012 год. За противопожарно обследване на обекта, изготвяне на схеми и планове за евакуация, изготвяне на документация за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, в съответствие с разпоредбите и изискванията на Наредба № 8121з-647/2014 год. и Наредба №РД 07/08.

  • Абонаментно обслужване на ВПК /вътрешни пожарни кранове/

  • „ВИКОНТ-Б” притежава Разрешително № ПД-13/2014 год. за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647/2014 год.

  • Обучение на работния персонал

  • Обучение на работния персонал за работа с предлаганото оборудване и противопожарна техника и спазване на нормативната база в противопожарното дело.